පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

වෙස් ශිලිපීන් දහයක කණ්ඩායමක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 20000.00

ශාස්ත්‍රීය නැටුම් ශිල්පීන් දහයක කණ්ඩායමක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 10000.00

ගැමි නැටුම් ශීල්පීන් දහයක කණ්ඩායමක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 7500.00

ජයමංගල ගාථා ශිලිපීන් හයක කණ්ඩායමක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 6000.00

හේවිසි ශිල්පීන් හයක කණ්ඩායමක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 9000.00

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 2500.00

වෙස් ඇදුම් කට්ටලයක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 750.00

ශාස්ත්‍රීය ඇදුම් කට්ටලයක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 300.00

බෙර ඇදුම් කට්ටලයක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 250.00

ගැමි ඇදුම් කට්ටලයක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 150.00

 

නැවුම් පුවත්