පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

වැලිමඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
වැලිමඩ, මිරහවත්ත.
දුරකථන අංකය - +94 713910870

නම තනතුර දුරකථන අංකය
බී.එම්. ජයසිංහ බණ්ඩාර ස්ථානභාර සංකෘතික ප්‍ර.නි. +94 713910870
එස්.ආර්.සුජාතා ප්‍රියදර්ශනී සහකාර සංකෘතික ප්‍ර.නි. +94 771010525
සී.බී. ලියනගේ
කාර්යාල කාර්ය සහයක +94 725634890
ඩබ්ලිව්.එම්.ජයරත්න මුරකරු +94 726083649

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්