පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සදහා රු. 500.00 - 1000.00

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ඇදුමක් සදහා රු. 50.00 - 100.00

 

නැවුම් පුවත්