පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

පස්සර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
පල්ලේගම, පස්සර.
දුරකථන අංකය - +94 55 3591467

නම තනතුර දුරකථනය
ඊ.පී.ඒ. ඉන්ද්‍රකාන්ති ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරිනි +94 55 4912611
ආර්.එම්.සී. බණ්ඩාර සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 72 9552827
යූ.නිමල් පෙරේරා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මුරකරු +94 71 1523428

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්