පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

පස්සර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


නමුණුකුල කදු පාමුල සීත මිහිදුම් සළු පොරවාගෙන සිටින පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පල්ලේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබ සැම පිළිගනිමු

 

නැවුම් පුවත්