පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

අතීත උරුමයත් වර්තමානයට හදුන්වා දෙමින් සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ගොඩනැගීමට සමාජයේ විවිධ ස්ථරවල පුද්ගලයන් ඒකරාශි කොට වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

මෙහෙවර

සාහිත්‍යය කලාව පිළිබද ප්‍රබෝධයක් ඇති කරමින් අපගේ සංස්කෘතික උරුමයත් මතු පරපුරට දායාද කිරීමේ අරමුණින් හා නව පරපුර තුල රස වින්දනය හා නිර්මාණශීලීත්වය ජනිත කිරීමේ අරමුණෙන් සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ගොඩනැගීමට ශක්තියක් වීම.

අරමුණ

හදුනාගත් අතීත උරුමයත් සංරක්ෂණය සදහා දායක වීම. ජන ජීවිතයේ සංස්කෘතිමය හැඩ ගැසීම් සමාජයට යහපත් වන ආකාරයට යොදා ගැනීම. සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු වලට අනුව ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හරහා විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා සේවාවක් සැපයීම.

ඉතිහාසය

2002/07/22 දින විවෘත කරන ලදී. ඒ සදහා නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා, ඇතළු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සහභාගී වී ඇත.

 

නැවුම් පුවත්