පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

බදුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ අලංකාර වූ කදු පංතියකින් වට වූ ඌව පළාතේ අගනුවර වන බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බදුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි, බදුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසි ඔබ "සාදරයෙන් පිළිගනිමු"

 

නැවුම් පුවත්