පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

පිරිත් මණ්ඩප සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 2000.00

මගුල් පෝරු - මුල් ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 2000.00

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 500.00

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

ජයමංගල ගාථා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 500.00

බැනර් ඇදීම

වර්තමාන ගාස්තුව (අඩියක්) - රු. 100.00

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

නර්ථන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 200.00

වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 500.00

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්