පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

කන්දකැටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පුරාණ බෝධිමලු විහාරය, මුඩගමුව, කන්දකැටිය.
දුරකථන අංකය - +94 774312012

නම තනතුර දුරකථන අංකය
එස්.කේ. කැකිල්ල ආරච්චි සහකාර නිලධාරී +94 774312012
ආර්.සී. තිලකරත්න   
මධ්‍යස්ථාන සහායක +94 779814393
චාමර බොරගොල්ල මධ්‍යස්ථාන මුරකරු +94 779779426

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්