පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවට පාරම්පරිකව හිමි වූ අමිල ජාතික උරුමයන් හා ජාතික සංස්කෘතිය රැකගත් සංවර්ධනය වූ ලොව දිදුලන රටක් බවට පත්වීමයි.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වූ පාරම්පරික ජාතික උරුමයන් ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතීන් සුරක්ෂිත කොට එක්කර මහා ජාතික සංස්කෘතියක් හිමි සංවර්ධිත රටක් ලෙස ලොව දිදුලවන්නට ප්‍රාදේශීයව උරදීම.

අරමුණු

  • ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික උරුමයන්, සංස්කෘතීන් ආරක්ෂා කොට සුරක්ෂිත කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය.
  • සංස්කෘතිය, සාරධර්ම රැකගත් ආත්මය නොවියකුනු සංවර්ධනයකට උරදීම.
  • අවසාන ඉලක්කය වන සාරධර්ම හා සංස්කෘතියෙන් පෝෂණය වූ සංවර්ධිත රටක් ලෙස ඉදිරියට යාම.

ඉතිහාසය

2008.03.29 වන දින මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ගරු මහින්ද යාපා අබේවර්ධන සංස්කෘතික අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කරන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්