පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

කන්දකැටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කන්දකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කන්දකැටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්