පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

ඌව පරණගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ඌව පරණගම, ලුනුවත්ත.
දුරකතන අංකය: +94 60-2578407 / +94 77-1433911

නම තනතුර දුරකතන අංකය
එස්.එන්.බී.අයි. ශ්‍රියානි සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරීණී +94 77-1433911
ඩබ්.ඒ.එම්.ජේ. කුමාරි සංස්කෘතික නිලධාරී +94 71-4113224
ජේ.ඒ.ඩී.කේ. ජයකොඩි කාර්යාල සහායක +94 71-9244101
ඩබ්.එන්.ද සොයිසා මධ්‍යස්ථාන මුරකරු +94 77-1897987
ඩබ්.එම්. ජයරත්න මධ්‍යස්ථාන මුරකරු +94 72-6083649
එම්.යූ.එම්. අරුණ නිශාන්ත ආදේශ මුරකරු +94 77-9501584

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්