පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ප්‍රාදේශීය වාර්ෂික ජනතාව සමඟ අත්වැල් බැඳ ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවය බඳු සංස්කෘතියේ අනන්‍යතාවය සුරැකීම, වර්තමාන සමාජයට උචිත ලෙස ප්‍රවර්ධනය කරමින් ජනතාව සමඟ සුහදශීලීව, ආචාරශීලීව, එක් වී සාරධර්ම පිරිපුන් සමාජයක් ගොඩනැගීම.

මෙහෙවර

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශය මඟින් දී ඇති ශක්තිමත් අත අල්ලාගෙන කාර්ය මණ්ඩලය එක් වී ප්‍රාදේශීය ජනතාවගේ සංස්කෘතික අවශ්‍යතාව ලබා දීම, සංස්කෘතික වටිනාකමින් යුක්ත ස්ථාන, භාණ්ඩ ආරක්ෂා කිරීම, ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරැකීම, ප්‍රාදේශීය ජනතාවගේ සාරධර්ම පෝෂණය කිරීම.

අරමුණු

  • සාරධර්ම පිරිපුන් පරිසරයක් ප්‍රදේශය තුළ ගොඩ නැගීම.
  • පරිහානියට පත්වන පාරම්පරික සංස්කෘතික උරුමයන් සුරැකීම.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතිය පරම්පරාවට දායාද කිරීම.
  • ජන ක්‍රීඩා, ජන කවි, ජන නැටුම්, සිංහල භාෂාව, බෞද්ධ ආගම වෙනස්වන සමාජය සමඟ වේගයෙන් වෙනස් වීම වර්ධනය කිරීමට උත්සාහ කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම, සංස්කෘතිය වෙනස්වීම සුදුසු ලෙස කිරීමට කටයුතු කිරීම.
  • සංස්කෘතිය පරිහාණියට පත් කරන බලවේග හඳුනා ගැනීම.
  • පෞඪ සිංහල සංස්කෘතිය ලොව මුදුනින් තැබීමට උත්සාහ කිරීම.

ඉතිහාසය

2000 මාර්තු 10 වන දින ප්‍රවීන කලාකරු කලංසූරිය මහතා විසින් ඌව පරණගම එස්.බී. දෙමටගහ වත්ත අනුස්මරණ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්