පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

හාලි ඇල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබගේ මේ පිවිසුම සුන්දර වුත් මනස්කාන්ත වූත් බදුළු පුරවරයේ හාලිඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නමුනුකුල කදු පාමුලින් ආරම්භ වන කදන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්