පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

stNews

සයක් දානමය පිංකම

මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කර වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමට පෙර මහා සංඝරත්ණයෙන් ආශිර්වාද ලබා ගැනීම. 2012.09.10 වන දින සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේදී පවැත්විණි. මේ අවස්ථාවට ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිතුමා සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි විය.

 Latest News


මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කර වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමට පෙර මහා...