පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
මරදන්කඩවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

දැන් ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ වැව් බැදි රජරට අනුරපුර ලෝක උරුම නගරයේ කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මරදන්කඩවල සංස්කෘතික මධ්‍ය...
මරදන්කඩවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

දැන් ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ වැව් බැදි රජරට අනුරපුර ලෝක උරුම නගරයේ කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මරදන්කඩවල සංස්කෘතික මධ්‍ය...

මරදන්කඩවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

දැන් ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ වැව් බැදි රජරට අනුරපුර ලෝක උරුම නගරයේ කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මරදන්කඩවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි. එන්න අප හා අත් වැල් බැද ගන්න.

අපගේ සේවාවන්

නර්ථන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකුට) - රු. 750.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

නොමිලේ

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයිම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකුට) - රු. 750.00

 

නර්ථන ඇදුම්

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ඇදුමකට - රු: 200.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට - රු: 2000.00

 

භාණ්ඩ ලබාදීම - (ප්ලාස්ටික් පුටු)

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට එක් පුටුවකට - රු: 4.00

 

ශබ්ධ වාහිනි යන්ත්‍ර (සවුන්ඩ්) ලබා දීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට - රු: 6000.00

 

ජයමංගල ගාථා /අෂ්ඨක /ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

ශිල්පීන් ගණන අනුව

 

නැවුම් පුවත්