පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
මධ්‍යම නුවරගම් පළාත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ආසියාතික රාජ්‍ය අතර පෙර දිග මුතු ඇටය ලෙස හඳුන්වන ශී‍්‍ර ලාංකික දේශයේ ග‍්‍රාම රාජ්‍ය සංකල්පයේ අත්පෙත නිමැවුන අනුරාධපුර රාජ...
මධ්‍යම නුවරගම් පළාත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ආසියාතික රාජ්‍ය අතර පෙර දිග මුතු ඇටය ලෙස හඳුන්වන ශී‍්‍ර ලාංකික දේශයේ ග‍්‍රාම රාජ්‍ය සංකල්පයේ අත්පෙත නිමැවුන අනුරාධපුර රාජ...

මධ්‍යම නුවරගම් පළාත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ආසියාතික රාජ්‍ය අතර පෙර දිග මුතු ඇටය ලෙස හඳුන්වන ශී‍්‍ර ලාංකික දේශයේ ග‍්‍රාම රාජ්‍ය සංකල්පයේ අත්පෙත නිමැවුන අනුරාධපුර රාජධානියේ මධ්‍යම නුවරගම් පළාත ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඇති මධ්‍යම නුවරගම් පළාත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ බිහි දොර අභියසටයි.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 4000.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 100.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 500.00 - 5000.00

 

නැවුම් පුවත්