පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
රාජාංගනය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

“අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රාජාංගනය ප්‍රාදේශීය ලේකමි කොට්ඨාසයේ පිහිටි රාජාංගනය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.”
රාජාංගනය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

“අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රාජාංගනය ප්‍රාදේශීය ලේකමි කොට්ඨාසයේ පිහිටි රාජාංගනය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.”

රාජාංගනය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

“අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රාජාංගනය ප්‍රාදේශීය ලේකමි කොට්ඨාසයේ පිහිටි රාජාංගනය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.”

 

අපගේ සේවාවන්

ලී බඩු සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව පුටුවක් සඳහා රු. 10.00 (මළ ගෙවල් සඳහා නොමිලේ)

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 1000.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයිම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 750.00

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදිම

වර්තමාන ගාස්තුව වර්ග අඩි 01ක් රු. 150.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයිම

නොමිලේ සිදුකරනු ලබයි

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයිම

නොමිලේ සිදුකරනු ලබයි

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයිම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 750.00

 

නැවුම් පුවත්