පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
මහවිලච්චිය  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු මැද පලාතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මහවිලච්චිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මහවිලච්චිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථ...
මහවිලච්චිය  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු මැද පලාතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මහවිලච්චිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මහවිලච්චිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථ...

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු මැද පලාතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මහවිලච්චිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මහවිලච්චිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයිම

ප්‍රමාණය අනුව ගාස්තුව වෙනස් වන අතර අවම ගාස්තු අයකෙරේ.

 

ශාලා පහසුකමි

ප්‍රමාණය අනුව ගාස්තුව වෙනස් වන අතර අවම ගාස්තු අයකෙරේ

 

වාදන භාණ්ඩ

ප්‍රමාණය අනුව ගාස්තුව වෙනස් වන අතර අවම ගාස්තු අයකෙරේ

 

වීදි නාට්‍ය ලබා දීම

ප්‍රමාණය අනුව ගාස්තුව වෙනස් වන අතර අවම ගාස්තු අයකෙරේ

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයිම

ප්‍රමාණය අනුව ගාස්තුව වෙනස් වන අතර අවම ගාස්තු අයකෙරේ

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

ප්‍රමාණය අනුව ගාස්තුව වෙනස් වන අතර අවම ගාස්තු අයකෙරේ.

 

භාණ්ඩ ලබා දීම

ප්‍රමාණය අනුව ගාස්තුව වෙනස් වන අතර අවම ගාස්තු අයකෙරේ

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

ප්‍රමාණය අනුව ගාස්තුව වෙනස් වන අතර අවම ගාස්තු අයකෙරේ.

 

නැවුම් පුවත්