පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ගල්නෑව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

කලා වැවේ නිල් දිය දහරින් ස්වයංපෝෂිත වූ අව්කන බුදු සමිඳුන්ගේ බුදු රැස් දහරින් ඔදතෙද ලද සරුසාර වූ කෙත්වතු අතරින් ඔබ මේ පිය මනින්නේ ගල්නෑව පු...
ගල්නෑව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

කලා වැවේ නිල් දිය දහරින් ස්වයංපෝෂිත වූ අව්කන බුදු සමිඳුන්ගේ බුදු රැස් දහරින් ඔදතෙද ලද සරුසාර වූ කෙත්වතු අතරින් ඔබ මේ පිය මනින්නේ ගල්නෑව පු...

ගල්නෑව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

කලා වැවේ නිල් දිය දහරින් ස්වයංපෝෂිත වූ අව්කන බුදු සමිඳුන්ගේ බුදු රැස් දහරින් ඔදතෙද ලද සරුසාර වූ කෙත්වතු අතරින් ඔබ මේ පිය මනින්නේ ගල්නෑව පුරවරයේ ගල්නෑව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇඳුම් ලබාදීම

This page is under construction

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

This page is under construction

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්