පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
කහටගස්දිගිලිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැව්බැදි රාජ්‍යයේ රජරට පුරවරයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කහටගස්දිගිලිය ප්‍රා‍දේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රත්මල්ගස්ව...
කහටගස්දිගිලිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැව්බැදි රාජ්‍යයේ රජරට පුරවරයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කහටගස්දිගිලිය ප්‍රා‍දේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රත්මල්ගස්ව...

කහටගස්දිගිලිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැව්බැදි රාජ්‍යයේ රජරට පුරවරයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කහටගස්දිගිලිය ප්‍රා‍දේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රත්මල්ගස්වැව නම් ගමේහි ශ්‍රී ආලෝක පබ්බතාරම විහාරස්ථාන භූමියේ පිහිටුවා ඇති කහටගස්දිගිලිය ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබා දීම

This page is under construction

 

උත්සව ජොතිෂ්‍ය සේවා

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් අඳීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

වීදි නාට්‍ය ලබා දීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

 

ශාලා සැපයීම

This page is under construction

 

ලී බඩු සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්