පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ගලෙන්බිදුණුවැව  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැව්බැදි දනව්ව හෙවත් රජරට පුරවරයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගලෙන්බිඳුණුවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ...
ගලෙන්බිදුණුවැව  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැව්බැදි දනව්ව හෙවත් රජරට පුරවරයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගලෙන්බිඳුණුවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ...

ගලෙන්බිදුණුවැව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැව්බැදි දනව්ව හෙවත් රජරට පුරවරයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගලෙන්බිඳුණුවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ගලෙන්බිඳුණුවැව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට රු. 2000.00

 

භාණ්ඩ ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් භාණ්ඩයක් රු. 5.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට රු. 250.00

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට රු. 500.00

 

වෙනත්

වර්තමාන ගාස්තුව එකක් රු. 600.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට රු. 500.00

 

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට රු. 500.00

 

නැවුම් පුවත්