පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
රජරට විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

උතුරු මැද පලාතේ දිස්ත්‍රික්කයේ ‍ඓතිහාසික මිහින්තලේ පුදබිම තුල ඇති ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්ථාපිත කර ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත ප...
රජරට විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

උතුරු මැද පලාතේ දිස්ත්‍රික්කයේ ‍ඓතිහාසික මිහින්තලේ පුදබිම තුල ඇති ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්ථාපිත කර ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත ප...

රජරට විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

උතුරු මැද පලාතේ දිස්ත්‍රික්කයේ ‍ඓතිහාසික මිහින්තලේ පුදබිම තුල ඇති ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්ථාපිත කර ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත පිවිසෙන ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

අපගේ සේවාවන්

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකු සඳහා රු. 1500.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකු සඳහා රු. 2000.00

 

ජයමංගල ගාථා /අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකු සඳහා රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්