පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
තිරප්පනේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ උතුරු මැද පලාතේ ඓතිහාසික අනුරාධපුර දිස්ත‍්‍රීක්කයේ, තිරප්පනේ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ තිරප්පනේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටය...
තිරප්පනේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ උතුරු මැද පලාතේ ඓතිහාසික අනුරාධපුර දිස්ත‍්‍රීක්කයේ, තිරප්පනේ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ තිරප්පනේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටය...

තිරප්පනේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ උතුරු මැද පලාතේ ඓතිහාසික අනුරාධපුර දිස්ත‍්‍රීක්කයේ, තිරප්පනේ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ තිරප්පනේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව සැපයීම මත වෙනස් වේ.

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

ගාස්තු විවිධවේ.

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව ශිල්පීන් දෙනකු හට රු. 3500.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව 1 ක් රු. 15.00 බැගින්

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 1500.00

 

භාන්ඩ ලබාදීම

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර දිනකට රු. 200.00

 

ජය මංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 200.00

 

නැවුම් පුවත්