පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
කැකිරාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ පෞඩ ඉතිහාසයකට හිමිකමිකමි කියන රජරට පුරවරයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකමි කොට්ඨාශයේ කැකිරාව සංස්කෘතික ...
කැකිරාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ පෞඩ ඉතිහාසයකට හිමිකමිකමි කියන රජරට පුරවරයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකමි කොට්ඨාශයේ කැකිරාව සංස්කෘතික ...

කැකිරාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ පෞඩ ඉතිහාසයකට හිමිකමිකමි කියන රජරට පුරවරයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකමි කොට්ඨාශයේ කැකිරාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

ශිල්පීන් ප්‍රමාණය අනුව තීර්ණය කෙරේ එක් ශිල්පියෙක් හට රු. 800.00 – 1000.00 අතර මුදලක්

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇඳීම

රු. 3000.00 සිට

 

හේවිසි කණ්ඩායම්

එක් ශිල්පියෙක් සඳහා රු. 1000.00 ක මුදලක්

 

නර්තන අඳුම්

මුදල් පදනම මත ලබාදීම සිදුකෙරේ

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

එක් දිනකට රු. 4500.00 – 6000.00 දක්වා ත් රාජ්‍ය ආයතන සඳහා සහනදායී මුදලක් අයකරනු ලැබේ.

 

ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දීම

එක් පුටුවක් රු. 5.00 ක මුදලට

 

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

ශිල්පීන් ප්‍රමාණය අනුව තීර්ණය කෙරේ එක් ශිල්පියෙක් හට රු. 500.00 – 700.00 අතර මුදලක්

 

නැවුම් පුවත්