நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
தெஹிஅத்தகண்டிய கலாசார நிலையம்

தாங்கள் தற்போது பிரவேசமாவது இலங்கையின் அம்பாறை மாவட்டத்தில் தெஹியத்தகண்டியா பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தெஹியத்தகண்டியா பிரத...
தெஹிஅத்தகண்டிய கலாசார நிலையம்

தாங்கள் தற்போது பிரவேசமாவது இலங்கையின் அம்பாறை மாவட்டத்தில் தெஹியத்தகண்டியா பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தெஹியத்தகண்டியா பிரத...

தெஹிஅத்தகண்டிய கலாசார நிலையம்

தாங்கள் தற்போது பிரவேசமாவது இலங்கையின் அம்பாறை மாவட்டத்தில் தெஹியத்தகண்டியா பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தெஹியத்தகண்டியா பிரதேச கலாசார நிலையத்திற்கே.

எமது சேவைகள்

புறைசாற்று குழுக்களை வழங்கல் (5 கலைஞHகள்)

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா 7500.00

 

வீதி நாடக குழுக்களை வழங்கல் (உணவூடன் போக்குவரத்து இல்லாமல் )

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா 8000.00

 

நடன ஆடை அலங்காரகளை வழங்கல்

ஆடைக்குhpய ஒரு நாள் கட்டணம் ரூபா 25.00

 

அரங்க இட வசதிகள் வழங்கல

12 மணி நேரத்திற்கான தற்போதைய கட்டணம் ரூபா 1500.00

 

நடன குழுக்களை வழங்கல் (வெஸ் கலைஞHகள் 06இ பறை சாற்றுக் கலைஞHகள் 02)

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா 10000.00

 

‘ஜயமங்கள காதா’ /அஸ்டக ஃ பாடகக் குழுக்களை வழங்கல

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா 5000.00

 

புதிய செய்திகள