පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ අම්පාර දිස්ත‍්‍රික්කයේ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සංස්කෘතික මධ්...
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ අම්පාර දිස්ත‍්‍රික්කයේ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සංස්කෘතික මධ්...

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ අම්පාර දිස්ත‍්‍රික්කයේ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම (ශිල්පීන් 5)

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 7500.00

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම (ප‍්‍රවාහනය කෑම බීම රහිතව)

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 8000.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ඇඳුමක් සඳහා දිනකට රු. 25.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව පැය 12 සඳහා රු. 1500.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම (වෙස් ශිල්පීන් 06, බෙර ශිල්පීන් 02)

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 10000.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 5000.00

 

නැවුම් පුවත්