පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
පදියතලාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පදියතලාව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පදියතලාව ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්...
පදියතලාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පදියතලාව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පදියතලාව ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්...

පදියතලාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පදියතලාව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පදියතලාව ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්ථන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇඳීම

එක් බැනර් එකක් සඳහා රු.1000.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 800.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ඇඳුමක් සඳහා රු.150.00

 

වාදන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 600.00

 

ශාලා පහසුකම් ලබා දීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු.750.00

 

ජ්‍යෝතිශ්‍ය සේවා

වර්තමාන ගාස්තුව එක් වැඩක් සඳහා රු. 600.00

 

භාණ්ඩ ලබා දීම

වර්තමාන ගාස්තුව භාණ්ඩය මත මිල තීරණය කෙරේ

 

නැවුම් පුවත්