நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
பதியதலாவை கலாசார நிலையம்

தாய்கள் தற்போது பிரவேசமாவது கிழக்கு மாகாணத்தின் அம்பாறை மாவட்டத்தில் பதியதலாவை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பதியதலாவை பிரதேச ...
பதியதலாவை கலாசார நிலையம்

தாய்கள் தற்போது பிரவேசமாவது கிழக்கு மாகாணத்தின் அம்பாறை மாவட்டத்தில் பதியதலாவை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பதியதலாவை பிரதேச ...

பதியதலாவை கலாசார நிலையம்

தாய்கள் தற்போது பிரவேசமாவது கிழக்கு மாகாணத்தின் அம்பாறை மாவட்டத்தில் பதியதலாவை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பதியதலாவை பிரதேச கலாசார நிலையத்திற்கே.

 

எமது சேவைகள்

நடனக் குழுகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா 1000.00

 

அலங்காரக் கலையூடன் பென்னH வரைதல்

ஒரு பென்னருக்கு ரூபா 1000.00

 

பறை குழுக்களை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா 800.00

 

நடன உடைகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு உடைக்கு ரூபா 150.00

 

இசைக் குழுகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா 600.00

 

அரங்கு வசதிகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு நாளுக்கு ரூபா 750.00

 

சோதிட சேவைகள்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு வேலைக்கு ரூபா 600.00

 

பொருட்கள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் பொருட்களின் அடிப்படையில் கட்டணம் தீHமானமாகும்.

 

புதிய செய்திகள