පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
කල්මුනෙයි දෙමළ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතේ, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ,  කල්මුනෙයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති කල්මුනෙයි දෙමළ සංස්ක...
කල්මුනෙයි දෙමළ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතේ, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ,  කල්මුනෙයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති කල්මුනෙයි දෙමළ සංස්ක...

කල්මුනෙයි දෙමළ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතේ, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ, කල්මුනෙයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති කල්මුනෙයි දෙමළ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

සේවාවන්

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්