පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

apProgrammes

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

  • සාහිත්‍ය උළෙල
  • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
  • ප්‍රතිභා තරග
  • ගීත රසවින්දන
 

ජාතික වැඩසටහන්

  • ජාතික නිදහස් උත්සවය
  • “සෙනෙහස” රසවින්දන සායනය
  • ලෝක ළමාදිනය
  • “නැගෙනහිර නවෝදය” වැඩසටහන
 නැවුම් පුවත්