நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் பற்றிய விபரங்கள்


•    சிங்கள மொழி
•    ஆங்கில மொழி
•    நாட்டாH இசை

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகை – குறுங்கால (மாலை / வாரயிறுதி) பாடநெறி காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறி உள்ளடக்கம் பாடநெறி கட்டணம்
உடரட்ட நடனம்   

ஆங்கில மொழி சனி, ஞாயிறு காலை நேரங்களில்


பதிவூக்கட்டணம் ரூபா 200.00 மாத்திரமே.
சிங்கள மொழி சனி, ஞாயிறு காலை நேரங்களில்


பதிவூக்கட்டணம் ரூபா 200.00 மாத்திரமே.
நாட்டாH இசை சனி, ஞாயிறு காலை நேரங்களில்


பதிவூக்கட்டணம் ரூபா 200.00 மாத்திரமே.
 

புதிய செய்திகள