පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • සිංහල භාෂාව
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • ජන සංගීතය
පාඨාමාලාවේ නම පාඨාමාලා වර්ගය
(සති අන්ත/සන්ධ්‍යා)
පාඨාමාලා කාලසීමාව පාඨාමාලාවට සුදුසුකම් පාඨාමාලා අන්තර්ගතය පාඨාමාලා ගාස්තු
උඩරට නර්තනය
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා උදය වරුව


ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු: 200.00ක් පමණි
සිංහල භාෂාව සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා සවස් වරුව


ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු: 200.00ක් පමණි
ජන සංගීතය සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා සවස් වරුව


ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු: 200.00ක් පමණි
 

නැවුම් පුවත්