நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூர நோக்கு

ஒரு சிறந்த சமுதாயத்தை கட்டியெழுப்ல்

பணிகூற்று


எமது கலாசார மற்றும் பாரம்பாpய பெறுமதிகளை மேம்படுத்தல்.  

குறிக்கோள்


•    கலாசார நிகழ்ச்சிகளை சமுதாயத்திற்கு பெற்று கொடுத்தல்.
•    திறன் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சிகளை செயற்படுத்தல்
•    நூலக சேவையை பொது மக்களிடம் பெற்று கொடுத்தல்.


வரலாறு

2013 மாHச் மாதம் 25 ஆந் திகதி அமைச்சH ரி. புp. ஏக்கநாயக்க அவHகளால்; இக் கலாசார நிலையத்தை திறந்து வைக்கப்பட்டது.


 

புதிய செய்திகள