පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගීම.

මෙහෙවර

අපගේ සංස්කෘතික හා සාම්ප්‍රදායික වටිනාකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

අරමුණු

  • සංස්කෘතිමය වැඩසටහන් සමාජයට ලබා දීම
  • හැකියා වර්ධන වැඩසටහන් දියත් කිරීම
  • පුස්තකාල සේවාව මහජනතාවට ලබා දීම

ඉතිහාසය

2013/03/25 වන දින ගරු අමාත්‍ය ටී.බී. ඒකනායක මැතිතුමා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්