நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் பற்றிய விபரங்கள்


•    சிங்கள மொழி
•    ஆக்கபூHவ நடனம
•    அருங்கைப்பணி
•    கீழத்திய இசை
•    நாடகம் மற்றும் அரங்கக் கலை
•    நாட்டாH நடனம்
•    ஆங்கில மொழி
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்

 

புதிய செய்திகள