நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

கல்முனை தமிழ் கலாசார நிலையம்இ
பந்திhpப்புஇ கல்முனை தமிழ்இ

தொலைபேசி இலக்கங்கள்: +94 77-5078009 ஃ +94 71-11654113

பெயH பதவி தொலைபேசி இல
திருமதி. ஜெனித்ரா தேவசந்திரன்   
நிலையப் பொருப்பு கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH +94 77-5078009+94 77-5078009
செல்வி. இராகினி விஸ்வலிங்கம் பயிலுநH பட்டதாhp +94 77 6660059+94 77 6660059
செல்வி புஷ்பகீதா கந்தசாமி        
பயிலுநH பட்டதாhp +94 77-2513028+94 77-2513028

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

புதிய செய்திகள