පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

කලාව තුළින් සාමය සහ සහජීවනය ලඟා කර ගැනීම.

මෙහෙවර

සාම්ප්‍රදායික සම්මතයන් සහ අගයන් නැවත ස්ථාපිත කිරීමත් සංස්කෘතිමය වටිනාකමින් යුත් මානව පරපුරක් නිර්මාණය කිරීම.

අරමුණු

  • අපගෙන් ඈත් වෙමින් පවතින සංස්කෘතිමය වටිනාකමින් යුත් කලාවන් රැක ගැනීම වෙනුවෙන් ඉතා වැදගත් ක්‍රියාමාර්ගයන් ගැනීම.
  • වැදගත් වූ  කලා අංගයන් ඉදිරිපත් කිරීම.
  • හැකියා වර්ධන වැඩසටහන් සිසුන් වෙනුවෙන් දියත් කිරීම.
  • සුවිශේෂී දින සහ උත්සව සමරමින් සමාජය අතර සහයෝගීතාවය වර්ධනය කිරීම.

ඉතිහාසය

2013.03.25 වන දින සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ගරු ටී.බී. ඒකනායක මැතිතුමා විසින් පන්දිරිප්පු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්