நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்


•    இலக்கிய விழா
•    கலாசார மேடை நிகழ்ச்சிகள்
•    புத்தாண்டு விழாக்கள் மற்றும் தெரு நாடக காட்சிகள்
•    ‘பெத்துரு சாதய’ (தர நிகழ்ச்சி)
•    கலாசார ஊHவளம்
•    பிரதிபா போட்டிப் பாடல்கள் நயத்தல்
•    கலாசார மாலை

 

புதிய செய்திகள