நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்


•    புத்தாண்டு விழா உறவினH சந்தித்தல் ஃ தலை எண.ணெய் வைத்தல் விழா
•    "சித் பஹன் வேவா" வெசாக் பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சி

•    "செனெஹச" நயத்தல் மருந்தில்லம்

•     உலக சிறுவH தினம்.

 

புதிய செய்திகள