நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

விசேட பிராந்திய நிகழ்ச்சிகள்

•    விசேட தின ஞாபகாHத்த விழாக்கள்
•    சிறுவH தினம்
•    பாராட்டு விழாக்கள்
•    போதைப் பொருள் எதிHபு நிகழ்ச்சிகள்
•    முதியோH உபசரணை நிகழ்ச்சிகள்
•    பல் வகையான நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விhpவூரைகள்
•    முன் பள்ளி
•    கைப்பணி கண்காட்சிகள்
•    சுpரமதானங்கள்
•    சிறுவH சநதை
•    லொத்தH சீட்டு இழுப்பு

 

புதிய செய்திகள