පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප‍්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • විශේෂ දින සැමරුම (ගුරු දින)
 • ළමා දිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන්
 • පෙර පාසල්
 • අත්කම් ප‍්‍රදර්ශන
 • ශ‍්‍රමදාන
 • සිඟිති පොල
 • ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම
 

නැවුම් පුවත්