පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප‍්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

  • භාවනා
  • ශීල ව්‍යාපාර
  • ධර්ම දේශනා
  • වෙසක් කූඩු තරග
  • පෙරහැර
 

නැවුම් පුවත්