நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்

•    இலக்கிய விழா
•    கலாசார மேடை நிகழ்ச்சிகள்
•    பாற் பொங்கவைத்தல் நிகழ்ச்சிகள்
•    புத்தாண்டு விழாக்கள் மற்றும் தெரு நாடக காட்சிகள்
•    ‘பெத்துரு சாதய’ (இசை நிகழ்ச்சி)
•    புலதரப்பட்ட அரச கலாசார மற்றும் கலை நிகழ்வூகள்
•    ‘பிரதிபா’ போட்டிப்
•    பாடல்கள் நயத்தல்

 

புதிய செய்திகள