පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප‍්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

  • සාහිත්‍ය උළෙල
  • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
  • කිරි ඉතිරවීමේ මංගල්‍යය
  • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදි නාට්‍ය සන්දර්ශන
  • පැදුරු සාදය
  • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සව
  • ප‍්‍රතිභා තරග
  • ගීත රස වින්දන
 

නැවුම් පුවත්