நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

•    தேசிய சுதந்திர தின விழா
•    புத்தாண்டு விழா உறவினH சந்தித்தல் / தலை எண.ணெய் வைத்தல் விழா
•    "சித் பஹன் வேவா" வெசாக் பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சி
•    தேசிய இலக்கிய கலை பெருவிழா
•    "செனெஹச" நயத்தல் மருந்தில்லம் - உலக சிறுவH தினம்.
•    ‘கெதக வருண’ நிகழ்ச்சி
•    ‘யௌவனோதயம்’ நிகழ்ச்சி
•    குpழக்கின் உதயம் நிகழ்ச்சி

 

புதிய செய்திகள