நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் பற்றிய விபரங்கள்


•    மேலத்தேய இசை
•    சிங்கள மொழி
•    ஆக்கப்பூHவ நடனம்
•    நாட்டாH நடனம்
•    ஆங்கில மொழி
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்


 

புதிய செய்திகள