පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • අපරදිග සංගීතය
  • සිංහල භාෂාව
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • ජනනැටුම්
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
 

නැවුම් පුවත්