நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் பற்றிய விபரங்கள்


•    உடரட்ட நடனம்
•    உடல் மற்றும் உள வளHச்சி
•    முன்பள்ளி
•    புத்தாக்கங்கள் மற்றும் நாட்டாH நடனம்
•    தேசிய இசை
•    தமிழ் மொழி
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்

பாடநெறியின் பெயH
பாடநெறியின் வகை – குறுங்கால (மாலை / வாரயிறுதி) பாடநெறி காலயெல்லை பாடநெறி காலயெல்லை தகமைகள் பாடநெறி உள்ளடக்கம்
பாடநெறி கட்டணம்
ஊடரட்ட நடனம் வார இறுதி மற்றும் மாலை 01 வருடம் பிரதேச செயலகப் பிhpவின் பதிவாளராக இருந்தல் பாட விதானம் /செய்முறை பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 150.00 மாத்திரம்.
புத்தாக்கங்கள் மற்றும் நாட்டாH நடனம் வார இறுதி மற்றும் மாலை 01 வருடம் பிரதேச செயலகப் பிhpவின் பதிவாளராக இருந்தல் பாட விதானம் /செய்முறை பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 150.00 மாத்திரம்.
கீழத்தேய இசை வார இறுதி மற்றும் மாலை 01 வருடம் பிரதேச செயலகப் பிhpவின் பதிவாளராக இருந்தல் பாட விதானம் /செய்முறை பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 150.00 மாத்திரம்.
தமிழ் மொழி வார இறுதி மற்றும் மாலை 01 வருடம் பிரதேச செயலகப் பிhpவின் பதிவாளராக இருந்தல் பாட விதானம் /செய்முறை பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 150.00 மாத்திரம்.
ஓவிய கலை வார இறுதி மற்றும் மாலை 01 வருடம் பிரதேச செயலகப் பிhpவின் பதிவாளராக இருந்தல் பாட விதானம் /செய்முறை பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 150.00 மாத்திரம்.
உடல் மற்றும் உள வளHச்சி வார இறுதி மற்றும் மாலை 01 வருடம் பிரதேச செயலகப் பிhpவின் பதிவாளராக இருந்தல் பாட விதானம் /செய்முறை பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 150.00 மாத்திரம்.
முன் சிறுபராய அபிவிருத்தி காலை 01 வருடம் பிரதேச செயலகப் பிhpவின் பதிவாளராக இருந்தல் பாட விதானம் /செய்முறை
500.00
 

புதிய செய்திகள