පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • පෙර පාසල්
  • නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • දෙමළ භාෂාව
  • චිත‍්‍ර හා මූර්ති
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්ත හා සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පදිංචි කරුවකු වීම විෂය නිර්දේශය හා ප‍්‍රායෝගික ලියාපදිංචි ගාස්තුව පමණි. රු. 150.00
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් සති අන්ත හා සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පදිංචි කරුවකු වීම විෂය නිර්දේශය හා ප‍්‍රායෝගික ලියාපදිංචි ගාස්තුව පමණි. රු. 150.00
පෙරදිග සංගීතය සති අන්ත හා සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පදිංචි කරුවකු වීම විෂය නිර්දේශය හා ප‍්‍රායෝගික ලියාපදිංචි ගාස්තුව පමණි. රු. 150.00
දෙමළ භාෂාව සති අන්ත හා සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පදිංචි කරුවකු වීම විෂය නිර්දේශය හා ප‍්‍රායෝගික ලියාපදිංචි ගාස්තුව පමණි. රු. 150.00
චිත‍්‍ර කලාව
සති අන්ත හා සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පදිංචි කරුවකු වීම විෂය නිර්දේශය හා ප‍්‍රායෝගික ලියාපදිංචි ගාස්තුව පමණි. රු. 150.00
කායික මානසික සංවර්ධනය සති අන්ත හා සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පදිංචි කරුවකු වීම විෂය නිර්දේශය හා ප‍්‍රායෝගික ලියාපදිංචි ගාස්තුව පමණි. රු. 150.00
පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය උදේ අවුරුදු 01 ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පදිංචි කරුවකු වීම විෂය නිර්දේශය හා කුසලතා සංවර්ධනය රු.500.00
 

නැවුම් පුවත්